Menu
internetowy sklep z meblami, wyposażeniem wnętrz, oświetleniem oraz tekstyliami do domu wayhouse.pl.
Strona głównaRegulamin

Ilość produktów w przechowalni: 0

Zobacz

Regulamin

Regulamin wyszukiwarki produktów

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania przez Użytkowników z wyszukiwarki wayhouse.pl jest on udostępniany na stronie internetowej www.wayhouse.pl . Akceptując Regulamin, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jego treścią oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

1. Definicje

1. Wayhouse - przeglądarka dostępna w domenie internetowej www.wayhouse.pl, służąca w szczególności prezentacji, porównywaniu towarów oferowanych przez sklepy internetowe, której administratorem jest Wayhouse dostępny pod adresem e-mail: info@wayhouse.pl 2. Użytkownik – osoba fizyczna która posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z wyszukiwarki wayhouse.pl i zaakceptowała niniejszy Regulamin. 3. Sklep - sklep internetowy, którego Towary prezentowane są w wyszukiwarce wayhouse.pl 4. Konto - oznacza usługę elektroniczną, oznaczoną indywidualną nazwą i Hasłem podanym przez Użytkownika. Inaczej jest to panel w systemie teleinformatycznym operatora, pozwalający na korzystanie przez Użytkownika z dodatkowych funkcjonalności i usług. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Użytkownik loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w wyszukiwarce . Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Użytkownika, Towarów, dostęp do innych usług udostępnianych przez Administratora. 5. Towar - nowy produkt oferowany przez Sklepy. 6. Regulaminoznacza niniejszy regulamin.

2. Ogólne warunki korzystania z wyszukiwarki

1. Przeglądarka wayhouse.pl nie prowadzi sprzedaży, nie jest stroną transakcji, a jedynie informuje o ofertach handlowych Sklepów. 2. Użytkownik może korzystać z wyszukiwarki wayhouse.pl za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon) poprzez przeglądarkę internetową. 3. Wayhouse świadczy usługi Użytkownikom polegające na uzyskiwaniu informacji o towarach oferowanych przez Sklepy, przeglądanie produktów sklepów, zdjęć i opisów produktów, korzystanie z wyszukiwarki produktów, przejście na strony Sklepów promowanych w wyszukiwarce, zapis do newslettera i otrzymywanie informacji o produktach z katalogu drogą elektroniczną, założenie i korzystanie z konta użytkownika. 4. Przeglądarka wayhouse.pl dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w wyszukiwarce były przez Sklepy przedstawiane zgodnie ze stanem faktycznym, jednak nie może tego w pełni zagwarantować. W celu sprawdzenia aktualności ceny, opisu oraz dostępności Towaru, Użytkownik powinien przejść do witryny internetowej Sklepu, z którego dana oferta pochodzi. W razie jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem, z którego dana oferta pochodzi. Wyszukiwarka wayhouse.pl zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w cenie lub opisie Towaru pomiędzy informacją prezentowaną w wyszukiwarce wayhouse.pl i na stronie internetowej Sklepu. 5. Zakup pomiędzy Użytkownikiem i Sklepem odbywa się na warunkach określonych przez Sklep. Przeglądarka nie odpowiada za treść ofert prezentowanych przez Sklepy, a także za przebieg ewentualnych transakcji kupna, nie odpowiada za zgodność wykonania umowy z treścią informacji prezentowanej w wyszukiwarce wayhouse.pl, za realizację zamówienia złożonego w Sklepie, z tytułu rękojmi, gwarancji ani za sposób wykonania, niewykonania czy też nienależytego wykonania przez Sklep obowiązków wynikających z umowy kupna - sprzedaży Towaru lub przepisów prawa oraz za jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisów prezentowanych w wyszukiwarce wayhouse.pl przez Sklepy oraz zdolność Sklepu do ich sprzedaży.

3. Rejestracja i konto Użytkownika

1. W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez administratora w przeglądarce internetowej a następnie przesłać go drogą elektroniczną poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło. 2. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. 3. W trakcie Rejestracji Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach otrzymywania informacji handlowych, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku administrator wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Użytkownika, a także o znanych administratorowi lub przewidywanych odbiorcach tych danych. 4. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach otrzymywania informacji handlowych nie warunkuje możliwości zawarcia z administratorem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie administratorowi stosownego oświadczenia. Oświadczenie może zostać przesłane na adres administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej.5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie Rejestracji przez administratora. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenie Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.6. Rejestracja, założenie oraz prowadzenie konta Użytkownika w Serwisie jest bezpłatne.

4. Odpowiedzialność Użytkownika w zakresie zamieszczanych treści

1. Użytkownik zamieszczając treści oraz udostępniając je na stronie wyszukiwarki dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów administratora wyszukiwarki tym samym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść. Administrator nie jest dostawcą tych treści, jedynie udostępnia odpowiednie zasoby teleinformatyczne. 2. Użytkownik oświadcza, że: jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści; a) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą; b) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Użytkowników oraz administratora, jak również upoważnia administratora do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu; c) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.3. Użytkownik nie jest uprawniony do: zamieszczania w ramach korzystania z usług danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;zamieszczania w ramach korzystania z usług treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym. 4. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w ramach korzystania z usług treści, które mogłyby w szczególności: zostać zamieszczane w złej wierze, z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich; naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności; posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje; być w sprzeczności z interesem administratora; naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe. 5. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Użytkowników w ramach korzystania przez nich z usług, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Administrator nie prowadzi również bieżącej kontroli zamieszczanych treści w wyszukiwarce internetowej. 6. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez administratora umieszczonych przez niego treści w ramach wyszukiwarki wayhouse.pl. 7. Użytkownik, umieszczając w ramach wyszukiwarki wayhouse.pl jakiekolwiek Treści, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub wypowiedzi na Koncie lub w innym miejscu wyszukiwarki udziela niniejszym administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści.

5. Zasady dotyczące działania wyszukiwarki

1. Administrator dołoży wszelkich starań, aby korzystanie z wyszukiwarki produktów było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu Internetowego to: przeglądarka internetowa internetowa Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej. Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. 2. Administrator stosuje mechanizm plików "cookies", w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem Użytkownika z wyszukiwarki w celu: utrzymania sesji Klienta, dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać Loginu i Hasła, dostosowania i optymalizacji wyszukiwarki do potrzeb Klientów, tworzenia statystyk oglądalności podstron wyszukiwarki, zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania wyszukiwarki. Uzytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z przeglądarki.

6. Reklamacje

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące usług świadczonych przez wyszukiwarkę Wayhouse. 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie poprzez wysłanie e-maila na adres: info@wayhouse.pl 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię, nazwisko, adres e-mail osoby zgłaszającej reklamację oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez wyszukiwarkę Wayhouse 5. Wyszukiwarka wayhouse.pl zastrzega, że reklamacje dotyczące jakości lub wad Towarów nabytych od Sklepów, czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy należy kierować bezpośrednio do Sklepu, z którego Towar pochodzi i nie będą one rozpatrywane przez Wayhouse.

7. Postanowienia końcowe

Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności umieszczonej na stronie wyszukiwarki.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.04.2020

Aranżacja wnętrz domu to dzisiaj nie lada wyzwanie, z pomocą przychodzi nasz sklep z meblami i akcesoriami dla domu. Sprzedajemy eleganckie narożniki sofy, drewniane łóżka do sypialni w tym fotele pufy, które doskonale sprawdzą się w każdym pokoju. Jeżeli prowadzisz bar lub restauracje to oferowane u nas krzesła i hokery idealnie się sprawdzą. Remontujesz dom, planujesz zmiany więc szafy otwierane w tym drewniane komody szafki to będzie doskonały wybór. Na zamówienie polecamy ławy stoły stoliki bezpośrednio od producentów w niskiej cenie, w atrakcyjnej cenie  można również kupić szklane żyrandole i lampy markowych producentów. Zapraszamy do kontaktu, nasi konsultanci pomogą Ci kupić tekstylia do domu oraz wiele innych produktów. Zanim dokonasz wyboru zapoznaj się z naszą ofertą, gwarantujemy produkty wysokiej jakości w atrakcyjnych cenach. Tylko u nas kupisz produkty w najniższej cenie wraz z wysyłką, zapraszamy do zakupów.